PRIVACYBELEID

We gaan prat op ons respect voor de privacy en behandelen de persoonlijke gegevens die we ontvangen of waar we toegang toe hebben, op de meest confidentiële manier, overeenkomstig met de vigerende wetgeving, en in het bijzonder de EU verordening 2016/679 mbt de bescherming van het individu in verband met de behandeling/verwerking van persoonlijke gegevens en het vrij verkeer van dergelijke gegevens (hierna genoemd de “GDPR”).

Deze Privacy Policy, is bedoeld om u te informeren over welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, het doel met dewelke wij deze verzamelen, de manier waarop wij ze gebruiken en de rechten die u heeft mbt het verwerken van deze gegevens.

1. Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens en hoe kan je ons terzake bereiken ?
Restaurant Picaride, met maatschappelijke zetel te 8370 Blankenberge, Zeedijk 94 in België en gekend bij de Kruispunten bank voor ondernemingen met het nummer BE0442.257.147, hierna genoemd “Picardie” of “Wij” of Ons”, verzamelt, verwerkt en controleert persoonlijke gegevens van klanten, leden, medewerkers en derde partijen waarmee wij samenwerken. Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens.

Als u een vraag, opmerking of bezorgdheid heeft over deze privacy policy of uw met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u ons contacteren via de contactpagina of per brief gericht aan het adres van onze maatschappelijke zetel.

2. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij ?
Wij kunnen diverse persoonlijke gegevens van u verzamelen, afhankelijk van de reden of het doel voor dewelke u deze persoonlijk data met ons heeft gedeeld : (Zie punt 3, hieronder)
– Algemene identificatiegegevens zoals voornaam, familienaam, beroep, positie, functie, telefoonnummer, email adres … en dergelijke
– In het geval een betaling hiermee gelieerd is, uw bankgegevens (creditkaart nummer, IBAN, BIC) en facturatiegegevens
– Persoonlijke gegevens van u die wij moeten verzamelen omwille van redenen die ons door de wet zijn opgelegd, zoals gegevens van onze werknemers in functie van de sociale regelgeving , verzekeringen, etc.
– Andere types van persoonlijke gegevens, maar enkel in het geval deze strikt noodzakelijk zijn om het doel te bereiken voor dewelke we ze hebben verzameld

3. Waarom verzamelen we uw persoonlijke gegevens
We verzamelen uw gegevens voor verschillende redenen :
3.1. Voor elke reden die gerelateerd is met ons statutair doel en onze kernactiviteiten, om u op de hoogte te houden van onze organisatie, van onze activiteiten en over relevante informatie/nieuws over de sector waarin we actief zijn, om uw verwachtingen goed te kunnen inlossen, om de kwaliteit van onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren, om aan uw redelijke verwachtingen tegemoet te komen en meer in het algemeen om onze communicatie met u te faciliteren, waar en wanneer dit noodzakelijk of nuttig wordt geacht.
3.2. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om analyses uit te voeren, om u beter te kunnen profileren.
3.3. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor puur administratieve, organisatorische en operationele doelstellingen, vb. om u te identificeren als contactpersoon, wettelijk vertegenwoordiger van een vennootschap of enige andere juridische entiteit.
3.4. We kunnen uw persoonlijk gegevens ook gebruiken om tegemoet te komen aan elke wet, wettelijk proces of door de overheid opgelegde vraag, en/of waar dit noodzakelijk kan zijn voor het voorkomen van fraude .

4. Hoe verzamelen we uw gegevens ?

4.1. Rechtstreeks van uzelf
De meeste persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen verwerven wij via uw actieve tussenkomst. We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen via email, of elk ander digitaal kanaal, via onze website, via telefoon, via post, via uw businesskaart die gaf aan één van onze medewerkers of vertegenwoordigers.
In het geval de wet het ons verplicht zullen wij voorafgaand uw goedkeuring vragen, voor wij uw persoonlijke gegevens verwerken.
We zullen geen persoonlijke gegevens verzamelen, rechtsreeks van jongeren onder de 16 jaar, tenzij wij de toestemming kregen van diens voogd.

4.2. Onrechtstreeks, via andere bronnen
We kunnen persoonlijke gegevens van uw verzamelen via andere bronnen zoals digitale platformen of databanken, waar u uw persoonlijke gegevens publiek beschikbaar hebt gemaakt (vb. linkedIn), via derde partijen zoals verkopers van databanken, partners met dewelke wij samenwerken, de werkgever waarvoor u werkt, uw collega’s, publieke overheden, en in het algemeen elke andere bron, andere dan uzelf.
In het geval wij uw persoonlijke data verzamelen via een andere bron dan uzelf, zullen wij voldoende garanties van deze bron verzoeken, dat uw persoonlijke gegevens via deze derde partij zijn verzameld op een manier die de privacy regelgeving respecteert en dat- waar nodig- uw goedkeuring is gekregen om uw persoonlijke gegevens te delen met ons en ons toelaat om deze te gebruiken voor onze doeleinden.

4.3. Automatisch (vb door het gebruik van cookies)
Elke keer u onze website bezoekt, of onze services gebruikt die wij via onze website aanbieden, verzamelen wij automatisch persoonlijke gegevens van u door het gebruik van cookies.
Een cookie is een klein stukje software, dat in uw browser wordt opgeslagen, terwijl u één van websites bezoekt. Als je later weer een website bezoekt, kunnen de gegevens die opgeslagen zijn in die cookie terug gevonden om ons te verwittigen van uw voorgaande activiteiten.
Onze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op zoals uw naam of adres. We gebruiken cookies om de functionaliteit van onze websites te verbeteren door vb. uw voorkeuren op te slaan.
We gebruiken cookies ook om de performantie van onze websites te verbeteren om uw gebruikerservaringen te verbeteren.

5. Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens
We hebben geïnvesteerd in de best mogelijk IT-infrastructuur die u ons toelaat om uw persoonlijke gegevens zo goed als mogelijk te beschermen tegen verlies, diefstal en elk ongeoorloofd gebruik.
Wij verbeteren constant onze interne veiligheid en bescherming van gegevens, via regels voor onze medewerkers mbt de gepaste behandeling van persoonlijke gegevens.
We organiseren hierover regelmatig opleidingen voor onze medewerkers.

6. Hoe lang stockeren wij uw gegevens
Wij zullen uw persoonlijke gegevens volledig en onomkeerbaar verwijderen of anonimiseren
– van zodra het doel waarvoor wij uw persoonlijke gegevens hebben verzameld en verwerkt, is afgewerkt en /of
– op uw persoonlijk verzoek (zie paragraaf 9 over uw rechten mbt het verwerken van uw persoonlijke gegevens).
Tenzij wij verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens langer te behouden om
– tegemoet te komen aan een wet, regelgeving, wettelijke procedure of een afdwingbaar verzoek van een overheid
– fraude, veiligheidsproblemen of andere technische problemen te ontdekken of voorkomen,
– bescherming te zoeken tegen beschadiging van onze legale rechten en belangen, zoals bij wet gevraagd of toegestaan

7. Delen wij uw persoonlijke gegevens met anderen ?

7.1. Voor organisatorische, administratieve of efficiënte operationele redenen
We kunnen persoonlijke gegevens delen met bepaalde externe service providers en partners waar wij dit noodzakelijk of wenselijk achten om onze dienstverlening naar u toe te leveren, of om de efficiëntie van onze activiteiten te verbeteren
We kunnen afhankelijk zijn van -, en persoonlijke gegevens delen met derde partijen zoals IT-service providers, cloud service providers, externe IT onderhoud-dienstverleners of voor organisatorische doeleinden.

7.2. Voor wettelijke en/of veiligheidsredenen
We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derde bedrijven, organisaties, overheden of individuen als we geloven/vertrouwen dat hun toegang tot deze gegevens noodzakelijk is voor :
– het tegemoet komen aan een wet, regelgeving, wettelijke procedure of een afdwingbaar verzoek van een overheid
– het ontdekken of voorkomen van fraude, veiligheidsproblemen of problematische technische aangelegenheden
– het beschermen tegen schade van onze legale rechten en belangen, zoals bij wet gevraagd of toegestaan

7.3. Niet voor commerciële -, promotionele- of marketing doeleinden van derde partijen
We zullen uw persoonlijke gegevens niet delen of open stellen voor commerciële -, promotionele- of marketing doeleinden van derde partijen, zonder uw expliciete toestemming hiervoor. We zullen geen vertrouwelijke gegevens over u met puur commerciële derde partijen delen, zonder uw expliciete toestemming

8. Zijn uw persoonlijke gegevens veilig bij externe partijen
Wij blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor de veilige verwerking door externe partijen van uw persoonlijke gegevens tot dewelke toegang verleend werd door ons.
We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derde partijen die kunnen aantonen dat zij hetzelfde niveau van beveiliging van persoonlijke gegevens hanteren als ons. Wij zullen voldoende contractuele garanties hiertoe inbouwen.
We geven alleen persoonlijke gegevens door aan derde partijen uit een niet EU-land, als dit land een voldoende juridische bescherming biedt tegen het misbruik van deze gegevens, en de derde partij hiertoe een contractuele verbintenis is aangegaan.

9. Uw rechten, onze verplichtingen : toegang tot uw gegevens, het verwijderen, verbeteren, beperken ervan en het protesteren hiertegen.

Wij nemen alle mogelijk maatregelen om te verzekeren dat uw persoonlijke gegevens accuraat en up-to-date worden gehouden, voor de doelstellingen waarvoor zij zijn verzameld.
U hebt het recht om ten allen tijde en zonder kost, te worden geïnformeerd over de persoonlijke gegevens .
U kan ten allen tijde inzicht vragen, uw persoonlijke gegevens laten verbeteren en wijzigen en updaten.
We zullen u de mogelijkheid bieden om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te weigeren, als deze verwerking niet noodzakelijk is om het voldoen aan een wettelijke eis, zoals beschreven in deze policy of onze verplichting om te voldoen aan de vigerende wetgeving of een contractuele verbintenis met u.
U kan ons ten allen tijde vragen om alle, of een deel van de persoonlijke gegevens die wij van u bijhouden te verwijderen, met als mogelijk gevolg dat onze dienstverlening naar u toe, stopt of minder efficiënt wordt.
U heeft ook het recht om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere gegevens-controle.
Als u ons wenst te contacteren over het gebruik van uw persoonlijke gegevens of met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kan u dat doen via onze contactpagina, of schriftelijk door een brief te sturen gericht aan onze maatschappelijke zetel.

10. Wijzigingen en updates van onze privacy policy
U wordt uitgenodigd om regelmatig deze policy zorgvuldig te lezen, om op de hoogte te blijven van veranderingen in deze policy , die wij mogelijks regelmatig zullen updaten om conform de vigerende wetgeving , beslissingen, aanbevelingen en best-practises te blijven, zoals uitgegeven door onder andere de Europese Raad voor de Bescherming van Persoonlijke Gegevens, Gegevensbeschermingsautoriteit of andere instanties.

11. Klachten
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.